Sponzoring | EXCON

Určujeme trendy
V komplexní realizaci
ocelových konstrukcí

JUNIORSTAV 2006

Úvod / O společnosti / Sponzoring

EXCON sponzorem 8. ročníku odborné konference doktorského studia s mezinárodní účastí - JUNIORSTAV 2006 na VUT v Brně 

Na akademické půdě Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně se již se sedmiletou tradicí pořádá odborná konference doktorského studia. Letošní osmý ročník proběhl pod názvem JUNIORSTAV 2006 dne 25. 1. 2006 pod záštitou děkana Fakulty stavební VUT v Brně a rektora Vysokého učení technického v Brně.

Slavnostní zahájení této studentské konference, se tradičně uskutečnilo v prostorách auly za účasti - rektora VUT - Prof. RNDr. Ing. Jana Vrbky, DrSc., děkana FAST VUT - Prof. RNDr. Ing. Petra Štěpánka, CSc., zakladatele konference doktorského studia - Ing. Libora Matějky, CSc, vedoucího Ústavu vodního hospodářství krajina FAST a odborného garanta konference- Doc. Ing. Miloše Starého, CSc. a zástupce organizačního výboru Ing. Miroslava Špana.

Konference se účastnilo na 400 doktorandů v prezenční i distanční formě studia z celé řady vysokých škol jak z České republiky tak i ze zahraničí. V rámci konference získávají studenti doktorského studia příležitost nejen pro publikaci výsledků své vědecko-výzkumné činnosti, jejich prezentaci před širší veřejností, ale i k diskusi o daných problémech.

V průběhu konference mohou také navázat kontakty s kolegy z domácích i zahraničních vysokých škol a univerzit, popř. navázat spolupráci s praxí. "Doktorské studium" je pokračováním magisterských studijních programů s úzkou specializací.

Jednání probíhala v 8 hlavních sekcích v učebnách v prostorách fakulty.

Společnost EXCON, a.s. se výrazněji prezentovala v podsekci 2.2. Konstrukce kovové, dřevěné a kompozitní sekce 2. Konstrukce a dopravní stavby.

V podsekci 2.2. bylo přihlášeno 16 příspěvků.

Finanční příspěvky

Společnost EXCON po dohodě s odbornou komisí udělila v této sekci tři ceny (poukázky na nákup odborné literatury v hodnotě 1000Kč) a to Janu Henzlovi za příspěvek " Koroze šroubovaných styčníků za patinující oceli", Františkovi Kurčíkovi za příspěvek "Vplyv korózie na spoľahlivosť tlačených prvkov mostov dráhových komunikacií a Petru Slepičkovi za příspěvek " Částečně předepnutá rámová příčel s parabolickými pásy".

Naše společnost podpořila konferenci doktorandů JUNIORSTAV 2006 finanční částkou 17 000 Kč a dále věnovala vybraným studentům tři poukázky v hodnotě 1 000 Kč na zakoupení odborné literatury nebo skript. Více informací a seznam přednášek naleznete na www.juniorstav2006.tk nebo ve sborníku konference (verze i na CD), který je uložen v sekretariátu výkonného ředitele.

V Praze dne 26.1.2006
Ivana Fryšová