Politika kvality | EXCON

Určujeme trendy
V komplexní realizaci
ocelových konstrukcí

Politika kvality

Úvod / O společnosti

Cílem politiky kvality a environmentu EXCON, a.s. je plnění požadavků, potřeb a očekávání zákazníků, minimalizace vlivů na životní prostředí, dodržování požadavků zákonů a dalších předpisů, dodržení technických a jakostních parametrů dodávaných produktů a služeb, rozšiřování sortimentu služeb a zboží, udržení konkurenceschopných cen, zajištění maximální operativnosti v dodávkách služeb a zboží a trvalé zlepšování všech činností společnosti.

Tohoto cíle naše společnost dosáhne především v těchto činnostech:

 • Projektová činnost ve výstavbě
 • Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích pracích na nich a jejich odstraňování
 • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
 • Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb
 • Inženýrská činnost v investiční výstavbě
 • Realitní činnost - developerské projekty

Vedení společnosti si plně uvědomuje svou odpovědnost za ochranu životního prostředí.

A) V zájmu udržení a zlepšení získané pozice na trhu, vedení společnosti vyhlašuje tyto strategické záměry:

 • Racionalizovat a zdokonalovat systém kvality a systém environmentálního managementu
 • Vycházet z principu stálého zlepšování a udržovat, rozvíjet a zdokonalovat systém řízení.
 • Zdokonalovat systém finančního řízení
 • Optimalizovat produktové portfolio.
 • Přijímat pouze takové zakázky, které mohou být kvalitně zabezpečeny.
 • Zdokonalit personální činnosti (projektování pracovních pozic, systém hodnocení a odměňování zaměstnanců, formování lidského kapitálu a uplatnění motivačních nástrojů)
 • Na základě informací z průzkumu spokojenosti zákazníků zlepšit péči o zákazníka, podporovat a vytvářet image společnosti.
 • Požadavky zákazníků, jako základní kritérium kvality díla, analyzovat po celou dobu realizace každé konkrétní zakázky od zahájení výběrového řízení až do ukončení záruční doby tak, aby bylo dosaženo maximální shody.
 • Trvale se zaměřit na kvalitu a zajišťováním aplikací nových technologií zajišťovat srovnatelnou technickou úroveň s evropským standardem.
 • Předávat dílo v nejvyšší možné kvalitě s cílem zlepšit spokojenost zákazníků i finančních prostředků společnosti.
 • Neustále zlepšovat péči o životní prostředí s důrazem na prevenci. Sledovat průběžně právní předpisy v oblasti životního prostředí a zajistit jejich dodržování i u svých dodavatelů na společných pracovištích.
 • Reagovat na změny v právních předpisech, na technický rozvoj, na změny potřeb zákazníků a na změny dalších požadavků týkajících se oblasti podnikání společnosti.
 • Pravidelně zjišťovat a vyhodnocovat vliv našich činností na životní prostředí (environmentální dopad). Výsledky hodnocení využívat k neustálému zlepšování procesů v naší společnosti.
 • Šetrně nakládat s přírodními zdroji a to zejména surovinami, energetickými zdroji a vodou za účelem snižování odpadů a emisí do vody a ovzduší.
 • Spolupracovat s příslušnými úřady a zájmovými skupinami tak, aby byla respektována státní a regionální environmentální politika.
 • Systematicky zlepšovat v rámci procesu vzdělávání uvědomění a znalosti potřebné k ochraně životního prostředí, zejména pro předcházení vzniku havarijních situací.
 • Zapojit naše dodavatele do systému ochrany životního prostředí na společných pracovištích.

B) K podpoře této politiky kvality se vedení společnosti zavazuje:

 • Politiku kvality a environmentu ročně upřesňovat do hodnotitelných cílů.
 • Cílenou personální prací dosáhnout toho, aby každý pracovník společnosti byl seznámen s politikou kvality společnosti, chápal její význam a chápal i význam, který kvalitě přikládá vedení společnosti. Zajišťovat pravidelné vzdělávání pracovníků společnosti, aby každý pracovník znal svou roli v systému řízení kvality a rozuměl jí ve všech souvislostech.
 • Všem pracovníkům společnosti vytvářet podmínky ke splnění cílů.
 • Poskytovat služby požadované kvality s vysokým zhodnocením stavebních materiálů s maximálním ohledem na životní prostředí.
 • Čtvrtletně kontrolovat plnění opatření a úkolů, vedoucích k dosažení těchto cílů.
 • V případě neplnění vydávat opatření k nápravě, prevenci.
 • Plánovat a zajišťovat nezbytné personální i finanční zdroje pro splnění cílů.
 • Vytvářet podmínky pro udržení a stmelení odborně kvalifikovaného pracovního kolektivu.
 • Chránit a zlepšovat životní prostředí používáním šetrných materiálů a technologií vůči ŽP.

C) Zásady bezpečnosti a zdraví při práci:

 • V řídicím systému společnosti patří bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců k základním prioritám.
 • Každý zaměstnanec dbá podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví a bezpečnost a zdraví osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání.
 • Výběr a hodnocení subdodavatelů provádíme s ohledem na jejich schopnost dodržovat standardy bezpečnosti a ochrany zdraví uplatňované u společnosti.
 • Monitorovat, vyhodnocovat a přijímat nápravná opatření vyplývající z této politiky, která mají za cíl neustálé zlepšování systému BOZP.
 • Poskytovat bezpečné a zdravé pracovní prostředí a zaměřit se na jeho trvalé zlepšování.
 • Předpisy, týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jsou platně vydány, realizovány a jsou k dispozici na všech pracovištích.

D) Od zaměstnanců vedení společnosti očekává:

 • Důsledné a přesné dodržování postupů, stanovených dokumentací systému kvality a systému environmentálního managementu.
 • Vysokou odpovědnost za kvalitu vlastní práce.
 • Samokontrolu výsledků vlastní činnosti.
 • Předcházení chybám.
 • Vyhledávání námětů ke zlepšení vlastní práce i ochrany životního prostředí.
 • Promýšlet dopředu dopad našich činností na životní prostředí a rozhodovat se na základě dostupných a relevantních faktů.

Ing. Martin Kovář
Představitel vedení pro kvalitu a environment

Ing. Kateřina Čapková, MBA
Výkonný ředitel společnosti EXCON, a.s.

Praha, leden 2018

Politika kvality
Tento web používá soubory cookie k anonymizované analýze návštěvnosti webu. Více informací